Stichting

In een tijd dat kerkbezoeken al jarenlang significant teruglopen, is er gelukkig steeds meer aandacht en waardering voor de kerken als cultuurhistorisch erfgoed. Door de functionaliteit van de kerk dusdanig te verbreden ontstaat er enerzijds een plek die binnen de directe omgeving zorgt voor meer sociale dynamiek en anderzijds voor zorgt dat de kerk voor veel meer mensen van een serieuzere rol van betekenis krijgt.

Zoals tegenwoordig gebruikelijk is bij dit soort historische gebouwen, zijn met de restauratie en het jaarlijkse onderhoud van de kerk aanzienlijke sommen geld gemoeid. En zeker in het geval van de Familiekerk omdat de kerk zoveel jaar niet meer in gebruik is. In het verleden kon voor een gedeelte hiervan veelal een beroep gedaan worden op subsidies van Rijk en gemeente. Door beperking van de beschikbare budgetten en het grote beroep dat daarop wordt gedaan, kan tegenwoordig in veel mindere mate op subsidies gerekend worden. Daarom kunnen we alle steun gebruiken om dit bijzondere met gemeentelijke monumentale status voor de wijk te behouden en weer een sociale functie te geven!

Stichting behoud van de Familiekerk (ANBI-status)

 Vanuit de gedachte dat het behoud van dit prominente cultuurhistorische erfgoed een breed draagvlak in de samenleving verdient, is op 16 juni 2016 de Stichting voor het behoud van de Familiekerk opgericht. Deze Stichting, die levensbeschouwelijk neutraal is, biedt iedereen de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de restauratie, transformatie en onderhoud van de kerk. Met een mede op deze manier te vormen financieel fonds zal de Stichting een belangrijke medefinancier van de onderhoudskosten worden. De Stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u fiscaal vriendelijk kunt schenken en doneren!

De doelstellingen van de Stichting zijn:

  • het in stand houden van het gemeentelijke monument De Heilige Familiekerk aan de Nootdorpstraat 4-6 te Rotterdam als cultuurhistorisch erfgoed; en
  • het bewerkstelligen en in stand houden van een hernieuwde maatschappelijke rol van De Heilige Familiekerk als sociaal en cultureel ‘familiehuis’,

en alles wat in de ruimste zin met bovengenoemde doelstellingen verband houdt, daartoe behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit momentuit drie leden, die zonder beloning en op basis van vrijwilligheid, de stichting besturen. De huidige bestuurderszijn de heer B.M. Dura, mevrouw E.C. Brons en mevrouw M.E. Reimers.

ANBI Status

Een aanvraag voor rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de belastingdienst is toegekend. Voor meer informatie over de ANBI status en haar belastingvoordeel, zie www.belastingdienst.nl 

Het beleidsplan van de Stichting is te vinden in onderstaand pfd-document. De statuten van de Stichting zijn op verzoek beschikbaar. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 66249236. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 856462196.

Sinds het eerste boekjaar van de Stichting, te weten 2016, is via de website inzicht en verantwoording aangeboden in respectievelijk het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. De benodigde financiële gegevens van de Stichting zullen eveneens op deze website worden geplaatst.

Bezoekadres van de Familiekerk en de Stichting:

Nootdorpstraat 4-6
3037 BM Rotterdam

Graag uw bezoek aanmelden via 010-2823131

Meer informatie over de Stichting?
Neem dan contact op met de secretaris van de Stichting  

Klik hier voor het gehele beleidsplan

Klik hier voor de jaarrekening en -verslag 2022