Steun ons

Renovatie en onderhoud

Zoals gebruikelijk bij dit soort historische gebouwen, zijn met de restauratie en het jaarlijkse onderhoud van de kerk aanzienlijke sommen geld gemoeid. In het verleden kon voor een gedeelte hiervan veelal een beroep gedaan worden op subsidies van Rijk en gemeente. Door beperking van de beschikbare budgetten en het grote beroep dat daarop wordt gedaan, kan tegenwoordig in veel mindere mate op subsidies gerekend worden.

Vanuit de gedachte dat het behoud van dit prominente cultuurhistorische erfgoed een breed draagvlak in de samenleving verdient, is op 16 juni 2016 de Stichting voor het behoud van de Heilige Familiekerk opgericht. Deze Stichting, die levensbeschouwelijk neutraal is, biedt iedereen de gelegenheid een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de kerk. Met een mede op deze manier te vormen financieel fonds zal de Stichting een belangrijke medefinancier van de onderhoudskosten worden.

Het doel van de Stichting is:

  • het in stand houden van het gemeentelijke monument De Heilige Familiekerk aan de Nootdorpstraat 4-6 te Rotterdam als cultuurhistorisch erfgoed; en
  • het bewerkstelligen en in stand houden van een hernieuwde maatschappelijke rol van De Heilige Familiekerk als sociaal en cultureel ‘familiehuis’,

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit drie leden, die zonder beloning en op basis van vrijwilligheid, de stichting besturen. De huidige bestuurders zijn de heer B.M. Dura (penningmeester), de heer J.M.A. Hazenak (voorzitter) en mevrouw A. E. van der Wees (secretaris).

ANBI-gegevens

Een aanvraag voor rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de belastingdienst is toegekend. Voor meer informatie over de ANBI status en haar belastingvoordeel, zie www.belastingdienst.nl 

Het beleidsplan van de Stichting is te vinden in onderstaand pfd-document. De statuten van de Stichting zijn op verzoek beschikbaar. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 66249236. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 856462196.

Over het eerste boekjaar van de Stichting, te weten 2016, zal via deze website inzicht en verantwoording worden geboden in respectievelijk over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. De benodigde financiële gegevens van de Stichting zullen eveneens op deze website worden geplaatst.

Bezoekadres van de Familiekerk en de Stichting

Nootdorpstraat 4-6
3037 BM Rotterdam

Het postadres is:
Westerlaan 62
3016 CK Rotterdam

Donaties

Financiële bijdragen aan de Stichting ter ondersteuning van haar doelstelling zijn van harte welkom. Dit kan in de vorm van eenmalige of periodieke donaties (NL57 TRIO 0338 4838 10). Ook kan gedacht worden aan toekenning van een nalatenschap of legaat na overlijden. Over deze mogelijkheid, alsook over het doen van periodieke donaties, geeft onze huisnotaris mevrouw Mr M.A. Dekker (telefoonnummer 010-4363055) u graag meer informatie. 

Klik hier voor het gehele beleidsplan

Klik hier voor het jaarverslag van 2016

Klik hier voor de jaarrekening van 2016

Klik hier voor het jaarverslag van 2017

Klik hier voor de jaarrekening van 2017